پرهامپرهام، تا این لحظه: 8 سال و 8 ماه و 28 روز سن داره
رهامرهام، تا این لحظه: 10 ماه و 22 روز سن داره
بابا محسنبابا محسن، تا این لحظه: 34 سال و 5 ماه سن داره
مامان ریحانهمامان ریحانه، تا این لحظه: 33 سال و 7 ماه و 24 روز سن داره

پرهام و رهام

پسر پاییزی

پسر پاییزی من برای گرفتن دستان کوچکت لحظه شماری می کنم 😍😍😍 یک ماه تا انتظار😍🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍂🍂🍂🍂🍁🍂🍁🍁🍁🍂🍁🍁🍁🍂🍁🍂🍁🍁🍁🍁🍂🍂🍂🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁...
6 مهر 1399
1